Prierez históriou - 100 rokov Galantského kina

Začiatok premietania

      a prevádzky kina v meste Galanta sa datuje od roku 1912. Prvé filmové predstavenia sa spočiatku realizovali v inej budove ako v súčasnosti, jednalo sa o priestory pri terajšej budove sporiteľne. Už v tých časoch sa fenomén premietania filmov čoraz viac stával jednou z najobľúbenejších aktivít využitia voľného času obyvateľov Galanty. Dôkazom toho bolo obrovské množstvo návštevníkov na každom jednom filmovom predstavení. Zvlášť treba vyzdvihnúť fenomén tzv. detských premietaní ktoré mali vtedy azda najväčší ohlas. Aj vplyvom vyššie uvedených skutočností a pre stále viac narastajúci záujem o klasické premietanie vtedajšie zodpovedné osoby rýchlo pochopili dôležitosť a význam výstavby komplexného zariadenia kultúrneho vyžitia.

Nová budova MsKS

     Takýmto zariadením sa napokon stala novo postavená budova terajšieho Mestského kultúrneho strediska, ktorá od roku 1976 začala plniť svoj účel často krát vyžadujúc aj najnáročnejšie technické požiadavky na kultúrne vyžitie vrátane obľúbeného premietania filmov. Novo postavená kinosála s kapacitou 352 miest na sedenie, vtedy disponovala veľkým moderným panoramatickým plátnom a modernými premietacími strojmi tzv. UM-kami. Všetky tieto skutočnosti viedli ešte k väčšiemu rozmachu návštevnosti filmových predstavení. Nezriedka sa stávalo, že ani vtedajší premietací profil, ktorý s výnimkou pondelka predstavoval celotýždenné premietanie dvakrát denne od 17-tej a 20-tej hodiny, nepostačoval pre divákov a často krát museli byť do programovej štruktúry zaradené aj mimoriadne predstavenia pre uspokojenie tak veľkého počtu návštevníkov.

Prvá nutná väčšia investícia

       do kino zariadenia kvôli neustále sa vyvíjajúcemu filmovému priemyslu bola realizovaná  v 80-tych rokoch minulého storočia. Postupne sa tak vymenili už dovtedy zastarané premietacie stroje za nové MEO 4 a neskôr MEO 5X, posluchové mono zariadenie sa nahradilo novým stereofónnym systémom. Jedným z najprielomovejších období v technickom napredovaní filmového priemyslu bol postupný prechod najväčších filmových spoločností a výrobcov filmových kópií na systém rozšíreného stereofónneho podania zvukovej stopy tzv. „surround system“. Od tejto chvíle dostáva film ako taký úplne nový zvukový priestorový rozmer. Samozrejme ak si naše kino chcelo udržať krok s dobou a svojho diváka muselo sa prispôsobiť aj tomuto novému trendu a tak bol v 90-tych rokoch aj zvukový systém kina v Galante modernizovaný na túto úroveň. Kino bolo vybavené procesorom zabezpečujúcim režim - surround, osadili sa zároveň nové reproduktory s delením na kanály - L- ľavý, P- pravý, C- stredový, RL- bočný ľavý, RR- bočný pravý a SB- subwoofer dokonale prenášajúci basové frekvencie. Takto si kino naďalej udržalo istý štandard, ktorý ho zaradil medzi stále konkurencie schopné kiná.

Laserový snímač zvuku

         Neprešlo ani desať rokov a technický pokrok kinematografie a s ním súvisiace zmeny znamenali azda najväčšiu ranu pre jednosálové kiná v histórii Slovenského premietania. Z hľadiska lepšieho prenosu samotnej zvukovej stopy na 35 mm filmovom páse a v neposlednom rade aj kvôli ekologickým faktorom (nahradenie olovených zlúčenín vo zvukovej stope za azúrovú stopu) bolo nutné vymeniť na premietacích strojoch kín klasické analógové čítanie zvukovej stopy laserovým zariadením. Táto investícia v rozsahu 150.000 ,- Sk bola pre väčšinu jednosálových kín likvidačná. V tomto období končí prevádzku na Slovensku zatiaľ najviac kín hlavne v priľahlých obciach. Je pravdou, že fenomén internetu na poli komerčnej zábavy tiež  odlákal istú časť populácie avšak naše kino opäť zareagovalo promptne a z vlastných prostriedkov dovybavilo naše premietacie stroje takýmito laserovým čítačkami zvuku, čím odvrátilo zánik kina v našom meste.

Komplexná rekonštrukcia z fondov EÚ a nové sedadlá            

       Doposiaľ najzásadnejšie úpravy a rekonštrukcie ktoré sa dotkli kina DK Galanta boli realizované v období po roku 2000, kedy v rámci projektu dotovaného EU dochádza ku komplexnej rekonštrukcii celého Mestského kultúrneho strediska. Celý stánok kultúry  tak dostáva nový rozmer. Záverečnou bodkou v skultúrňovaní prostredia pre divácku verejnosť bola v roku 2008, výmena 40 rokov starých sedadiel v kinosále za veľmi pohodlné a moderné kreslá. Táto investícia sa blížila rádovo k 3 miliónom korún. Tak sa stáva prostredie kinosály v MsKS konkurencie schopným, príjemným oddychovým stánkom pre obyvateľov nielen nášho mesta ale aj priľahlých obcí.