Vnútorný poriadok

1. Zakúpené vstupenky ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nie sú akceptované!

2. Vstupenky si uschovajte nepoškodené do konca filmového predstavenia

3. Vstupenka je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

4. Sála je sprístupnená 15 minút pred začiatkom filmového predstavenia. V prípade premietania v prírodnom kine je to 30 minút. Oneskoreným príchodom a nevhodným správaním, nerušte ostatných divákov. Vchod do sály je cez vestibul, v prípade iného podujatia, cez bočný vchod. Východ zo sály je vždy zadnými dverami.

5. Na filmové predstavenia 3D sa vzťahujú osobitné podmienky. (uvedené nižšie) Oboznámte sa s nimi ešte pred návštevou 3D predstavenia.

6. Hrací profil kina je nasledovný:

hracie dni sú: streda - štvrtok - piatok - sobota - nedeľa

hrací čas je: od 16:30 a 19:00 hod. niekedy od 21:30 hod.

7. Odlišnosti budú v programe výrazne označené

         8. Personál prevádzkovateľa je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka
             vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia.
             Prevádzkovateľ je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú
             vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov.
            Pokiaľ zákazník pri vstupe do plateného priestoru kina na požiadanie nepredloží
            preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná
            za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do priestorov;
            zákazník v takom prípade nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

9. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný! Rovnako je zakázaný aj vstup s alkoholickými nápojmi. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané do kina nosiť strelné zbrane! V celom areáli kina je prísny zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom! Do priestorov kina je zakázaný vstup so zvieratami.

10. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, bude návštevník vyzvaný na upustenie od takéhoto správania. V prípade opakovaného nevhodného správania bude z predstavenia vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného. Akýkoľvek vstup na pódium, vrátane schodíkov na pódium je bez dovolenia personálu kina zakázaný. Používanie mobilného telefónu príp. tabletu v akejkoľvek forme je počas celého filmového predstavenia prísne zakázané. V prípade, že spozorujete podozrivé chovanie neváhajte upozorniť personál kina.

11. Po opustení budovy MsKS po začatí predstavenia, nebude návštevníkovi opätovný návrat do priestorov kina umožnený

12. Podmienkou uskutočnenia predstavenia je účasť minimálne 10 divákov s platnou vstupenkou. Výnimkou môžu byť predstavenia európskej filmovej tvorby.

13. Pokladňa je otvorená 1 hodinu pred začiatkom predstavenia. Vtedy je možné zakúpiť si vstupenku na ktorékoľvek predstavenie v danom mesiaci dopredu. Pokladňa kina sa zatvára 15 minút po začatí predstavenia, následný vstup do sály bez lístku už nie je možný. Informácie Vám ochotne podáme na telefónnych číslach: 031 780 27 87 alebo 0951 728 109

14. Vstupenky po ich zakúpení či už v pokladni kina, alebo prostredníctvom internetu, nie je možné stornovať, vrátiť ani vymeniť. Jedinou výnimkou je zrušenie filmového predstavenie zo strany Kina DK Galanta. V takomto prípade budú návštevníkovi peniaze za zakúpené vstupenky vrátené v plnej výške v pokladni kina po predložení platnej vstupenky. Dbajte preto na dôsledné overenie si predstavenia o ktoré máte záujem ešte pred samotným nákupom vstupenky. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám.

15. Všetky filmy/predstavenia sú chránené autorskými právami a preto je zakázané zhotovovať akékoľvek vizuálne, zvukové či audio-vizuálne záznamy na všetkých našich premietaniach a predstaveniach. V prípade porušenia tohto zákazu bude kontaktovaná polícia SR.

Podmienky, za ktorých sa zapožičiavajú 3D okuliare: 

1. 3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina - Mestského kultúrneho strediska Galanta a návštevníkovi kina DK Galanta sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania filmu v 3D

2. 3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne

3. 3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané.

4. 3D okuliare obdrží divák pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky.

5. Divák je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené, prípadné poškodenia prekonzultovať s prítomným personálom kina DK Galanta, ktorý definitívne vyhodnotí ich prípadnú poškodenosť a poskytne divákovi náhradné. Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným divákom.

6. Návštevník dostane pri vstupe do kinosály od obsluhujúceho personálu okuliare nepoškodené, čisté a hygienicky vhodne ošetrené. Divák je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením.
Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom okuliare čistiť ! Neodborná manipulácia môže spôsobiť ich nenávratné poškodenie, za ktoré divák preberá plnú zodpovednosť.

7. Ak má divák po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare sú z akýchkoľvek dôvodov nespôsobilé na sledovanie projekcie, musí vyhľadať personál kina DK Galanta pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.

8. V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je divák povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.

9. Každý divák je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov

10. V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka

11. Divák, ktorý poškodil okuliare je povinný zaplatiť na mieste sankciu vo výške 50€.

12. O poškodení 3D okuliarov bude s divákom spísaný Záznam o poškodení okuliarov. V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany diváka, bude privolaná hliadka polície

Všeobecne záväzné podmienky nákupu vstupeniek prostredníctvom internetu

Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ kina) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe a rezervácie vstupeniek cez internet.

Rezervácia vstupeniek
Zákazník berie na vedomie, že rezervácia je nezáväzná a v prípade, že si vstupenky nevyzdvihne v stanovenom čase - najneskôr 30 min. pred začatím predstavenia, tak prevádzkovateľ kina môže vstupenky uvoľniť k ďalšiemu predaju bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi. Stanovený čas je oznámený zákazníkovi ihneď po ukončení rezervácie v rezervačnom systéme a zároveň zaslaný emailom, pokiaľ bol email správne zadaný. Vstupenky si zákazník môže vyzdvihnúť len v pokladni kina a to oznámením variabilného čísla rezervácie, alebo svojich kontaktných údajov zadaných pri rezervácii. Zákazník môže byť vyzvaný k predloženiu svojich identifikačných dokladov personálom kina za účelom kontroly.

Zákazník berie na vedomie, že súčasne si môže rezervovať vstupenky len na 1 predstavenie. A rezervovať vstupenky na ďalšie predstavenia môže až po ukončení rezervácie, ktorú predtým začal. Pokiaľ zákazník nedodrží tieto pokyny prevádzkovateľ neručí za jeho rezerváciu, napriek tomu, že zákazník obdrží email o potvrdení rezervácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie takejto rezervácie a to bez oznámenia zákazníkovi.

Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom alebo obsluhou kina. A súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebratej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Telefonická rezervácia vstupeniek v pokladni kina nie je možná. Rezerváciu je možné odvolať osobne v pokladni kina, telefonicky, prípadne prostredníctvom kontaktného emailu.

Kúpa vstupeniek

- Po vybratí a označení vstupeniek na konkrétne predstavenie je zákazník povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie i spôsob doručenia E-vstupenky do kina. Potvrdením zadaných údajov dôjde k presmerovaniu na sumarizačnú stránku nákupu, kde je zákazníkovi zobrazená konečná cena vstupeniek, ktorá jedoplnená o manipulačný poplatok, t.j. popatok za technické zhotovenie a odoslanie-vstupenky. Súhlasom s touto zmluvou je zákazník presmerovaný na stránky spoločnosti system.cinemaware.eu, kde po zadaní ďalších osobných údajov bude zákazník prenesený na platobnú stránku. Zákazníkovi je taktiež zaslaný informačný e-mail s potvrdením o zakúpení vstupeniek na ním zadanú e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ nezaručuje doručenie e-mailovej správy, server na ktorom sa e-mailová schránka zákazníka nachádza, nemusí správu prijať, resp. može ju vyhodnotiť ako nevyžiadanú poštu.

Počas transakcie a výbere miesta nesmie zákazník vo svojom internetovom prehliadači zadávať krok späť, ani nijako zatvárať okno prehliadača v ktorom uskutočňuje nákup či rezerváciu vstupenky. Všetky údaje sa zaznamenávajú iba na aktuálnej stránke a potvrdením sa ukladajú do bezpečnostného certifikátu, ktorý kvôli bezpečnosti nie je možné vyvolať späť. Na nákup a rezerváciu vstupeniek má zákazník časový limit 15 minút. Počas tejto doby je vykonaná tzv. dočasná rezervácia vybratých sedadiel. Ak neprebehne úspešný nákup či rezervácia do 15 minút, sú dočasne zarezervované sedadlá opätovne uvoľnené do predaja.


- Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, nebol dodaný film, nedostavil sa umelec a podobne) a to maximálne do 30 dní od plánovaného uskutočnenia predstavenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená. V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá zákazníkovi vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.

Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
Uvedený vnútorný poriadok a obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia alebo vykonania rezervácie vstupeniek do kina zákazníkom. Zakúpením vstupeniek prostredníctvom internetu, v pokladni kina, alebo rezerváciou a následným zakúpením, vyjadrujete súhlas s dodržiavaním vnútorného poriadku Kina DK Galanta a Prírodného kina Galanta. Ďakujeme za pochopenie.