MailTicket

 

Všeobecné obchodné podmienky pri ONLINE nákupe

Úvodné ustanovenia a definície pojmov

Tieto obchodné podmienky pre nákup vstupeniek cez internet (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe vstupeniek na filmové, kultúrne a spoločenské alebo aj iné predstavenie prevádzkované spoločnosťou Mestské kultúrne stredisko Galanta (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to len pri nákupe vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky http://www.kino-galanta.sk/ alebo http://www.domkulturyga.sk/. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a kupujúceho (ďalej len „Zákazník“).

„Vstupenka“ je vstupenka zakúpená, a zároveň vytlačená v pokladniach prevádzky prevádzkovaných Prevádzkovateľom (ďalej len „Kino DK Galanta“).

„mailTicket“ je vstupenka zakúpená prostredníctvom internetovej stránky http://www.kino-galanta.sk/   a jej podstránok pre jednotlivé kiná a to: Kino DK Galanta s unikátnym čiarovým kódom, vytlačená Zákazníkom, alebo vstupenka vo formáte PDF s unikátnym čiarovým kódom predložená Zákazníkom uvádzačovi pred vstupom do Kina DK Galanta prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia (mobilným telefónom, tabletom a pod.). Vstupenka s unikátnym čiarovým kódom je súčasťou potvrdzujúceho e-mailu, ktorý bude doručený Zákazníkovi vždy po objednaní a úhrade vstupenky cez internetovú stránku http://www.kino-galanta.sk/ alebo http://www.domkulturyga.sk. Čiarovým kódom sa Zákazník preukáže pred vstupom do sály alebo na konkrétne predstavenie. Možno ho naskenovať z mobilného zariadenia alebo predložiť vo vytlačenej forme. Kód musí byť čitateľný a nepoškodený. Zákazník preberá zodpovednosť za nešírenie vstupenky, aby tak zabránil jej prípadnému zneužitiu.

Prevádzkovateľ rezervačného a nákupného systému je spoločnosť Ticketware SE, so sídlom Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48298034, e-mailový kontakt podpora@ticketware.sk, prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje spoločnosť Besteron a.s. (ďalej len “Besteron”), sídlo Teslova 20, 821 02 Bratislava, IČO: 47866233, DIČ: 2024127963. Spoločnosť Ticketware SE zabezpečuje predaj a vyúčtovanie platieb. Spoločnosť Ticketware SE rieši reklamácie platiteľov kartou v zastúpení za svojich klientov (3.strana)

Besteron poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže Platiteľ smerovať priamo na Besteron prostredníctvom telefonickej linky 02/33 52 76 75 (po-pia 08 - 16h, víkendy a sviatky 08 - 20h) alebo pomocou e-mailovej podpory na adrese helpdesk@besteron.sk, či písomne na adresu sídla.

 

Po potvrdení objednávky má Platiteľ možnosť využiť službu bankového prevodu, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platiteľ prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje vstupenky ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade od Besteronu.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadáva Platiteľ do systému internetového bankovníctva sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcií, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.

Používateľ nesmie využívať Rezervačný a nákupný systém spôsobom, ktorý by mohol znížiť jeho hodnotu a/alebo poškodiť, upraviť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu časti a/alebo celku Rezervačného a nákupného systému, či infraštruktúry Poskytovateľa zahŕňajúcej akékoľvek pasívne a/alebo aktívne prvky infraštruktúry a/alebo sieťové zariadenia, či servery. Používatel nesmie zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek časť Rezervačného a nákupného systému, alebo sa len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Rezervačného a nákupného systému. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku čoho tieto osoby neoprávnene získajú prístup k osobným údajom používateľa a/alebo k jeho používateľskému účtu a/alebo k príslušnej databáze poskytovateľa tieto údaje použijú, využijú, zneužijú alebo sprístupnia tieto údaje tretím osobám. Akékoľvek vyššie uvedené činnosti môžu byť trestné.

„Orgán dohľadu“ je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika (www.soi.sk).

Zákazník súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. V prípade potreby môže Zákazník kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom e- mailu kino-galanta@kino-galanta.sk

 

Spôsob zakúpenia a doručenia vstupenky

Zákazník si môže zakúpiť elektronickú vstupenku (ďalej len mailTicket) na konkrétne predstavenie prostredníctvom našej internetovej stránky  http://www.kino-galanta.sk/ alebo http://www.domkulturyga.sk/ po výbere miesta, filmu a času s presmerovaním na internetovú stránku system.cinemaware.eu a zaplatiť za mailTicket cenu vstupenky, podľa vytvorenej objednávky prostredníctvom služby Besteron.

mailTicket je možné zakúpiť najneskôr 30 minút pred začiatkom požadovaného predstavenia uvedeného v programe kina. Neskôr si Zákazník môže kúpiť v pokladni kina iba Vstupenky na neobsadené miesta.

Po výbere a označení konkrétneho predstavenia Zákazník označí počet dospelých a počet zľavnených mailTicketov, zvolí miesto a druh (obyčajný, Deti, študenti, seniori, ZŤP) a sedadlo vstupenky, Zákazník pokračuje ku kroku zaplatiť online. Zákazníkovi sa zároveň zobrazí celková kúpna cena mailTicket, ktorú je po potvrdení Objednávky v kroku „ZAPLATIŤ ONLINE” (s povinnosťou platby) povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je aktuálnou cenou pre objednané mailTicket a je cenou konečnou, t.j. vrátane DPH a prípadných poskytnutých zliav. Zákazník vyjadrí súhlas s obchodnými podmienkami.

Po potvrdení objednávky mailTicket v kroku „ZAPLATIŤ ONLINE“ je Zákazník presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány Besteron, prostredníctvom ktorej vykoná úhradu. Úhradu je potrebné vykonať v časovom limite do 15 minút, ktorý sa odpočítava od okamihu začatia procesu platby presmerovaním na platobnú bránu. Po vypršaní časového limitu 15 minút nebude začatá objednávka dokončená.

Po uskutočnení úspešnej platby prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány Besteron v časovom limite 15 minút bude Zákazník opäť presmerovaný na internetovú stránku system.cinemaware.eu pre vygenerovanie a zobrazenie mailTicket. Objednávka bude úspešne dokončená len v prípade, ak Zákazník vyčká na presmerovanie na internetové stránky system.cinemaware.eu a zobrazí sa mu jeho mailTicket na obrazovke. Následne mu  bude doručený mailTicket na správne zadaný a funkčný email. V prípade, ak Zákazník nevyčká na presmerovanie a nezadal správny a funkčný email pre doručenie mailTicket, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedokončenie objednávky a Zákazník si musí uplatniť reklamáciu realizovanej úhrady v banke.

Po realizovaní úhrady kúpnej ceny mailTicket a úspešnom dokončení objednávky bude Zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú platnú a funkčnú e- mailovú adresu, ktorý obsahuje unikátny čiarový kód a variabilný symbol a platný mailTicket vo formáte PDF oprávňujúci na vstup do sály (slúži ako vstupenka). Pre daňové účely, slúži mailTicket ako daňový doklad.

Platba je zrealizovaná iba vtedy, ak Zákazník dostane od Prevádzkovateľa potvrdenie o zaplatení podľa predchádzajúceho bodu správou na e - mailovú adresu zadanú v objednávke.

Unikátny čiarový kód v mailTicket je platný iba raz, tzn. že pri akomkoľvek ďalšom predložení čiarového kódu sa na takto predložený mailTicket nebude prihliadať a na jeho základe nebude povolený vstup do kinosály, a to bez ohľadu na to, kto vyššie uvedený mailTicket predloží.

Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať oprávnenosť nároku na zľavnený mailTicket pred vstupom do kinosály predložením platného dokladu, ktorá oprávňuje držiteľa k zľave. Kumulácia jednotlivých zliav nie je možná. V prípade, že Zákazník nepreukáže nárok na zľavnený mailTicket, bude mailTicket považovaný za neplatný, nepovolí sa vstup do kinosály a nevznikne nárok na vrátenie zaplatenej ceny mailTicket. Prevádzkovateľ poskytuje možnosť doplatenia rozdielu v cene zo zľavnenej vstupenky na cenu za dospelého, čo môže urobiť zákazník v pokladni kina. Zľavneným vstupným sa na účely týchto Obchodných podmienok považuje iba vstupné podľa platného cenníka.

 

Odstúpenie od zmluvy

Predaj mailTicketov na filmové a iné predstavenie sa považuje za zmluvu súvisiacu s poskytovaním služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, podľa ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote a z toho dôvodu Zákazník nemôže, v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odstúpiť od zmluvy.

 

Reklamácie

Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby, prípadne predávaného tovaru podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Reklamovať poskytnutú službu, t.j. predstavenie, na ktoré bol mailTicket zakúpený, je možné za podmienok stanovených reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, ktorý sa nachádza na internetovej stránke  http://www.kino-galanta.sk/ alebo http://www.domkulturyga.sk/ a v priestoroch prevádzky.

 

Osobné údaje a ich ochrana

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke Prevádzkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať Prevádzkovateľa o každej zmene svojich osobných údajov. Zákazník potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne. Zákazník pri odoslaní objednávky potvrdí, že v súlade so zákonom mu bolo poskytnuté poučenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, a to aktivovaním príslušnej funkcie na webovej stránke Prevádzkovateľa.

 

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom emailu na kino-galanta@kino-galanta.sk). Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Orgán dohľadu - Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa:www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.economy.gov.sk).

6.2 Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto Obchodné podmienky platia pre Zákazníka v rozsahu a znení uvedenom na internetových stránkach Prevádzkovateľa v deň zakúpenia elektronickej vstupenky mailTicket Zákazníkom.

7.2 Aktivovaním príslušnej funkcie pred zakúpením mailTicket kupujúci potvrdí, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, súhlasí s nimi a je nimi viazaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v zákonnom rozsahu meniť tieto Obchodné podmienky pre nákup mailTicket cez internet, prípadne ich časť.

7.3 Akékoľvek zmeny týchto Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v aktualizovanom znení.

7.4 Na vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa aplikujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.